Tájékoztatás elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról

Tisztelt Vendégeink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Service 4 You Szállodák Kft. (székhely: 1029 Budapest, Tamara utca 5., adószám: 25315954-2-41) - a 9027 Győr, Nagysándor József u. 31. alatt található, ETO Park Hotel****Business & Stadium néven üzemelő szállodában, elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszert) működtet. A szálloda elektronikus megfigyelőrendszereit a Service 4 You Szállodák Kft. munkatársai kezelik.

Tájékoztatjuk, hogy a kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.) rendelkezései alkalmazandók. Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt helyiségbe a jelen tájékoztató ismeretében bemegy.

A kezelt adatok köre: a vendégek a kép- és hangfelvételeken látszódó arcképmása, hangja, és egyéb személyes adatai.

A Service 4 You Szállodák Kft. általi adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-87959/2015

Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a felvételeket a szerver 3 munkanapig tárolja.

A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a szerveren tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult, és mikor fért hozzá.

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosultak a jogosultsággal rendelkező munkavállalók. A kamerák felvételének megtekintésére a szálloda igazgatója és üzemeltetési igazgatója vagy ezen személyek akadályoztatása esetén a szálloda mindenkori ügyeletes vezetője jogosult.

A Service 4 You Szállodák Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

A Service 4 You Szállodák Kft. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásra vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.

Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a felvételek törlését. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, a kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a Service 4 You Szállodák Kft. ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy, személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet a Service 4 You Szállodák Kft-től. Kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is. Ezen kívül tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Tájékoztatjuk, hogy jogainak megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, továbbá, a Nemzeti Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Kamerával megfigyelt helyiségek :
I. A kamerák első csoportja
A szálloda parkolójának, külső bejáratainak területét lefedő kamerák, melyek használatának célja a parkolóban elhelyezett autók vagyonvédelme.

Kihelyezett kamerák helye; Megfigyelt terület
 • Parkoló
  • Hotel bejárat 1
  • Hotel bejárat 2
  • Hotel parkoló kelet
  • Hotel parkoló nyugat
  • Hotel belépő


II. A kamerák második csoportja
A szálloda külső és belső bejáratait, és a vendégek számára nyitva álló tereit figyelő kamerák. A megfigyelés célja elsősorban a szálloda vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel, és a szálloda vendégeinek a szállodába behozott vagyontárgyaival kapcsolatos vagyonvédelem, melyre tekintettel különösen indokolt a szálloda bejáratainak, recepciójának, közös helyiségeinek megfigyelése. A megfigyelés célja továbbá a szálloda közös helyiségeiben előforduló balesetek megelőzése, illetve körülményeinek feltárása.

A kamerák az alábbi területekre irányulnak:

Kihelyezett kamerák helye; Megfigyelt terület
 • Földszint
  • Hotel recepció 1
  • Hotel recepció 2
  • Hotel bár 1
  • Hotel bár 2

 • 1. emelet
  • Hotel 1. emelet lift előtér
  • Hotel 1. emelet nyugat

 • 2. emelet
  • Hotel 2. emelet lift előtér
  • Hotel 2. emelet nyugat
  • Hotel 2. emelet kelet
  • Hotel 2. emelet wellness
  • Hotel 2. emelet fitnesz


Kihelyezett kamerák helye; Megfigyelt terület
 • 3. emelet
  • Hotel 3. emelet kelet
  • Hotel 3. emelet közép
  • Hotel 3. emelet nyugat

 • 4. emelet
  • Hotel 4. emelet kelet
  • Hotel 4. emelet közép
  • Hotel 4. emelet nyugat

 • 5. emelet
  • Hotel 5. emelet kelet
  • Hotel 5. emelet közép
  • Hotel 5. emelet nyugatNormál verzió | Mobil verzió
Hotelünk tökéletes választás rendezvények helyszíneként, üzletemberek, kikapcsolódásra vágyók, sportcsapatok és szabadidős csoportok számára egyaránt.
ETO Park Hotel**** superior Business & Stadium Győr